Städdagar 2019

Årets städdagar: lördag den 11 maj 2019 och lördag den 28 september 2019, båda gångerna mellan kl. 10:00 och 13:00. Det är obligatoriskt att delta i minst en av dagarna.

Årsmöte 2019

Kallelse går ut till alla medlemmar även med brev och med e-post.

Tid och plats

Tid: Söndag 31 mars kl. 14.00
Plats: B-salen, Skarpnäcks kulturhus, Skarpnäcks Allé 25

Motioner och förslag till årsmötet är välkomna! Skicka dem till föreningens e-post odla.sft@gmail.com senast 16 mars.

Medlemsavgift och arrende

Alla medlemsavgifter och arrendeavgifter ska vara inbetalade innan årsmötet.
Arrende 600 kr per lott och år. Medlemsavgift 200 kr.
Inbetalas till föreningens plusgiro 485 75 43-5 senast 30 mars. Ange alltid namn och lottnummer vid betalning.

Frö- och plantbyte

I samband med årsmötet planerar vi ett frö- och plantbyte. Ta med fröer och plantor och byt till dig nya sorter! Håll utkik på hemsidan och Facebook-gruppen för mer information.

Inspiration för miljödiplomering

Vi har också bjudit in vår grannförening Pungpinans fritidsträdgårdar för att berätta om hur de arbetat med Miljödiplomering och kompostering. Här kan vi få inspiration och goda råd!

Förslag till dagordning

1. Mötets öppnande samt fråga om kallelse skett enligt stadgarna
2. Fastställande av röstlängd och dagordning
3. Val av mötesordförande och protokollförare
5. Val av justerare tillika rösträknare
6. Fastställande av verksamhetsberättelse
7. Fastställande av balansräkning och resultaträkning
8. Revisorernas berättelse
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
10. Beslut i anledning av föreningens över- eller underskott enligt balans- räkning
11. Behandling av motioner och förslag
12. Fastställande av ersättning till styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
13. Framläggande av budgetförslag och fastställande av avgifter
14. Val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter och suppleanter enligt § 6.1-4
15. Val av revisorer och suppleanter enligt § 7.1
16. Val av ledamöter i valberedningen enligt § 9
17. Övriga frågor.
18. Mötet avslutas

Vattnet stängs av 12 oktober

Hösten är här. Vattnet stängs av den 12 oktober. Om ni har tunnor kan ni fylla dem innan.

Tänk på att inte skrapa av leriga stövlar på vårt staket, så håller det längre.

 

Välkommen till höstens städdag

Välkomna till höstens städdag! Lördagen den 29 september möts vi mellan klockan 10 och 13. Därefter grillar vi tillsammans.

Samling med avprickning prick klockan 10. Med den listan som grund köper vi sedan grillkorv —- vego eller kött — till alla som deltar. Och delar ut arbetsuppgifterna förstås, de kommer röra sig om staket, grus till gångar och vård av gemensamma ytor, t ex slå gräs med lie.

Varje medlem är skyldig att delta vid minst en av årets städdagar. Många deltar i båda. För varje gång har vi blivit fler som hjälps åt. Det är ett bra tillfälle att träffa många av de andra odlarna på en gång.


Grillning efter städdagen ett tidigare år.

Integritetspolicy

Skarpnäcks fritidsträdgårdar har ett medlemsregister för att koppla lott med rätt arrendator. Nuvarande medlemmar  informeras och de nya avtal som ingås efter 25 maj 2018 innehåller ett medgivande att vi som förening i ett ingående av avtal, rättsligt behöver föra dessa register.

Uppgifter vi har är, är namn, adress, personnr, epost och telefon. Samt lottnummer och datum för tillträde. Avtalen sparas under samma tid som det löper utan uppsägning av någon av parterna.

Även uppgifter om medverkan på städdagar förs in på innevarande år i den digitala medlemsinformationen. Om en medlem anger en orsak till att man tillfälligt inte kan bruka sin lott, p.g.a sjukdom t.ex. noteras detta för att inte anmärkningar ska göras, man får då uppskov för en tidsbestämd period.

Versioner av den digitala informationen sparas i 6 månader och raderas löpande.

Avtalen finns i pappersform undertecknade, men också på dator, lokalt lagrade.

Vid utträde i föreningen sparas avtal i pappersform och kastas efter 3 mån.

På dator raderas det i samband med uppsägning då lotten då blir ledig för ny odlare.

Vid nytillkomna medlemmar meddelas denna information till FSSK kansli. Den informationen innehåller endast namn, adress, postnr samt lottnummer. Detta för att medlemskapet innefattar tidningen Kolonisten. Vill man inte detta får man avsäga sig detta, skriftligt, och då får inte FSSK den informationen.

Vi använder inte uppgifter till något annat.

Mail sparas i 1 år, därefter tas de bort permanent.

Nyodlarmöte och inspektionsrunda i juni

Ny odlare? Eller inte så ny, men vill ändå ha lite mer koll? Välkommen på nyodlarmöte! Ett enkelt och informellt möte. Vi är där (flera av oss om inte alla) från styrelsen. Visar redskapsboden, den öppna och den låsta, och redskapen.
Alla får en bunt bra broschyrer från Koloniträdgårdsförbundet med odlingsråd.
Vi kan svara på frågor. Hur funkar gemensamma komposten? Vad blir det vid äppelträden? Hur gör vi för att låna redskap i den låsta boden? Och hur använder vi dem?
Välkomna alla som vill, ni behöver inte anmäla er och ni behöver inte vara nya.Vi ses vid stugan kl. 11.00 den 10 juni.

Den 17 juni blir det dags för styrelsen är gå inspektion på området. Som ni vet ska lotterna vara iordningställda för säsongen 15 juni (gäller förstås inte våra alldeles nya medlemmar).
Vi gör de här inspektionerna varje år för att se till att vi tar hand om området enligt de krav som staden ställer på oss. Vilka regler som gäller finns i ordningsföreskrifterna.
Eftersom vi fått specialtillstånd i Skarpnäck att ha odlingstunnlar här i år (se tidigare inlägg) är det ju viktigt att vi följer de regler som ställdes upp för detta, så att tillståndet förhoppningsvis förlängs och blir permanent. Så byggnationer kommer vi att kolla lite extra noga på i år.
Har ni frågor så passa gärna på att komma på Nyodlarmötet veckan innan!
Om vi upptäcker något som inte är okej den 17/6 så meddelar vi medlemmen och sedan går vi en ny runda i slutet av sommaren (19/8).

 

Städdagar 2018

Nu har vi datum för årets städdagar.

Våren blir lördagen den 5 maj, och höstens lördagen den 29 september. Mer info, klockslag bland annat, kommer närmare i tiden.