Parkering med tillstånd

Skyltar där det står ”Privat parkering. Tillstånd erfordras” finns nu på vår lilla asfalterade bit av Ryssbodavägen mellan områdets olika delar.

Våra odlare har fått information i e-postutskick om hur de ska gå tillväga för att få parkeringstillstånd. Sätt tillståndet synligt i framrutan.

Det här gör vi efter att frågan kom upp på årsmötet. Vi kommer inte att ha någon särskild parkering för rörelsehindrade från början, men om det behovet uppstår så löser vi det.

Intern byteskö

Nu inför vi en intern byteskö.

Den kommer att fungera så här:
Ledig lott erbjuds till köande för internbyte i turordning. Den lott som då blir ledig går till den externa kön. Direkt när en lott blir ledig kommer ett mejl att gå ut till alla på den interna byteslistan. Svar ska vara inne inom den (ganska korta) tidsrymd som framgår i mejlet. Detta för att påskynda processen. En ny lott blir ju ledig direkt igen om någon tackar ja. Att inte svara på mejlet innebär ett nej-svar.

Länk för att anmäla sig till den interna byteskön

Informationen finns också på sidan För medlemmar

Gemensam arbetsmånad med distans

Eftersom vi inte får samlas fler än åtta personer för närvarande så blir det ingen gemensam arbetsdag i vår. Vi får se fram emot höstens arbetsdag då vi förhoppningsvis alla är vaccinerade och kan träffas i stor grupp och jobba tillsammans och grilla efteråt.

Men det finns ju ändå saker som behöver göras, och vi får alla hjälpas åt. Ta en halvtimme eller timme nästa gång du är på området och gör något av följande:

  • Rensa ogräs runt stugan. Eftersom vi hade gödselleverans där har även ogräset fått sin del av extra näring.
  • Rensa gångar.
  • Plocka skräp! Ta hem det och släng.
  • Klipp syrénhäcken där den är alltför påträngande.
  • Ta hand om redskapen i öppna delen av boden. Gör rent dem när vattnet kommit på. Städa och ordna därinne.

Vi börjar allihop med detta nu och har som mål att området ska vara lika fint och rent som om det hade varit arbetsdag till 9 maj.

Vår miljöenkät

Vi inledde vårt aktiva arbete för miljödiplomering med en enkät till medlemmarna hösten 2020. Detta för att skaffa en bild av nuläget, men också som information och inspiration om att vi nu är igång. Vi delade ut den på höstens gemensamma arbetsdag, men gjorde den även digitalt. Vi fick in 41 svar, det är tyvärr färre än hälften av medlemmarna som svarat. De svaren visade i alla fall på ett bra utgångsläge, vi får hoppas att de 41 är representativa.

90 % komposterar på lotten. Hälften har insektshotell eller vattenbad för pollinerare.

Ingen använder kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Eldar på lotten är det nästan ingen som gör. 70 % använder gräsklipp, guldvatten eller bokashi som gödning.

52,5 % gör egen jord, men 47,5% köper påsjord. (Men eftersom 90 % komposterar så gör nog de flesta av påsjordsköparna också en del egen jord).

80 % jobbar för att förebygga växtsjukdomar. 62,5 % undviker plast som presenningar och annan plast som till slut hamnar i jorden, men 37,5 % hade inte tänkt på detta.

Vi frågade vad medlemmarna helst skulle vilja lära sig mer om. Det gick bra att välja flera svar här.

Här är toppämnena:

68 % Att göra egen jord

63,1 % Växtskydd och skadedjur

52,3 % Kompostering

47,4 % Täckodling

44,1 % Att bidra till biologisk mångfald

42,1 % Att ta tillvara regnvatten

Andra ämnen som också fick röster (det gick bra att skriva egna förslag här) men under 40 %, var: Pollinerare och andra insekter, Att göra egen gödsel, Bokashi, Samodling, Permakultur och att kombinera täckodling/permakultur utan att få skörden uppäten av sniglar och smådjur!

Nu under 2021 går vi vidare med miljödiplomeringsarbetet. Bland annat genom att försöka ordna tillfällen att lära mer om de ämnen som medlemmarna önskat. (Här passar det bra att påminna om Koloniträdgårdsförbundets webbinarier). Och fortfarande är fler medlemmar välkomna i arbetsgruppen! Kontakt genom styrelsens e-post odla.sft@gmail.com.

Förra årets experiment med 18-dagars kompost.

Läs mer om miljödiplomering här på Koloniträdgårdsförbundet sida!

Nytt om årsmötet och fler vårnyheter

Kallelse till årsmöte 18 april har gått ut till medlemmarna. I början av april beslutar styrelsen om ifall mötet ska bli digitalt (på zoom) eller på plats utomhus som vi tidigare tänkt. Då skickas nytt brev till medlemmarna. Där finns också styrelsens svar på inkomna förslag från medlemmar.

Vatten

Vattnet sätts på igen när det inte finns någon risk för frost. Det är svårt att veta när det blir. Vi skickar ut ett e-postbrev när vattnet är på.

Vårens gemensamma arbetsdag

Datum för vårens gemensamma arbetsdag är inte bestämt ännu. Det bestäms på styrelsens nästa möte i början av april. Men vi brukar ha dem i början av maj, så det är troligt att det blir 8-9 maj.

Ny uppdaterad info för nya medlemmar

Förra våren höll vi inget introduktionsmöte för nya odlare. Hoppas det kan bli av i år. På de mötena brukar vi, förutom att berätta om föreningen och visa redskapsboden, dela ut ett blad med grundläggande information. Nu finns en uppdaterad version av detta. Titta gärna på det.

Koloniträdgårdsförbundets 100-års webbinarier

Som en del av Koloniträdgårdsförbundets hundraårsjubileum 2021 ordnar de en serie webb-seminarier.

Närmast handlar det om att sätta sin koloniförening på kartan (dvs påverka beslutsfattare och andra), 25 februari. Sedan om att planera lotten, det sänds 11 mars. Den 18 mars handlar det om att plantera träd. Beskärning av träd och buskar är temat 21 april. Och 5 maj är temat att skapa en levande och fruktbar jord.

Tidigare i år har sänts webbinarier om kvinnorna i koloniträdgårdarnas tidiga historia, om hur du lyckas med din tomatodling och om invasiva främmande växter. De går att se i efterhand.

Du hittar både gamla och kommande webbinarier genom denna länk: https://kolonitradgardsforbundet.se/jubileumswebinarier/

Årsmöte utomhus när våren är varm

Årsmötet 2021 kommer att hållas utomhus på området. Eftersom vi väljer att göra så kommer mötet också att bli lite senare på våren än vanligt. Det blir den 18 april, då hoppas vi att det är varmt och soligt vårväder.

Kallelse och handlingar kommer till medlemmarna sex veckor innan mötet. Det bör alltså bli i början av mars.

stolar i snö

Arbete för miljödiplomering

Nu arbetar vi aktivt för att föreningen ska bli miljödiplomerad. Beslut om detta togs redan på årsmötet 2018, och sedan dess har vi genomfört en hel del, framför allt avskaffat gemensam kompost och på olika sätt inspirerat och informerat om hur medlemmar kan kompostera på egen lott.  Läs mer om kompost!

Under 2020 har vi fått en bikupa på området och fler har engagerat sig för slåtterängarna.

En miljögrupp bildades sommaren 2020. På gemensamma arbetsdagen i september fick deltagarna fylla i en enkät för att miljögruppen ska få en bild av hur läget är nu. De som inte var med på dagen kommer att få den i e-post.

Fler aktiviteter kommer att komma. Den som vill vara med i miljögruppen är mycket välkommen! Skriv till odla.sft@gmail.com

Läs mer om miljödiplomering här!

Bild från workshop i gödselfermentering juni 2020

Ekologisk odling är för många odlare en självklarhet idag. Men miljödiplomeringen fokuserar även på andra delar i miljöarbetet: biologisk mångfald, energi, material, transporter, vatten och avlopp.

De grundläggande tankarna i miljödiplomeringen är att:
* Utnyttja resurser effektivt och minimera användningen av ändliga resurser.
* Minimera spridningen av miljöskadliga ämnen.
* Värna naturens mångfald och kretslopp.
* Skapa en god livsmiljö.